رسالۀ فتنه‌ها: مواردی که باید در مورد آن‌ها دانست

رساله‌ای در مورد فتنه‌ها، حکمت‌های نهفته در فتنه‌ها، فتنه‌ای کرونا، عکس‌العمل‌های اسلامی در مقابل فتنه‌ها و دانستنی‌های لازمی در مورد فتنه‌ها.