نویسندهadmin

یاجوج و ماجوج کی ها هستند

هر مسلمان در باره یاجوج و ماجوج شنیده است و چیزهای را میدانند ولی اکثریت مسلمانان در باره یاجوج و...

آیا انسان به مهتاب رفته؟

اگر تاریخ انسانهای که پا به مهتاب گذاشته اند مطالعه شود تا حال 12 شخص ظاهرآّ موفق به این کارشده اند...