دستهنظم دجال

نظم دجال- قسمت پنجم: آزادی

آزادی زیباست. انسان با آزادی زیباست. انسان با آزادی انسان است. آزادی را از انسان بگیر، نه زیبا...