کتاب پارلمان ابلیس

مرا عادت این شده است که با برادران دینی و منور با نور اسلام نشست‌های داشته، از فراستشان مستفید شده و ردوبدل نظریات کنم. شبی از شب‌ها یکی از برادران دینی که مرا استاد است و احترام بیشتر برایش جایز، در ضیافتی دو فردی پس از سمع سخنان گوهربارش نظم از نظم‌های علامه اقبال (رح) را به زبان شیرین اردو تحت عنوان پارلمان ابلیس (ابلیس کی مجلس شوری) با قرائت دلنواز دکلمه کرده و تفسیر نمود. قرائت و تفسیر الحاج عید محمد حامد با صدای گیرای قلبی‌اش آن‌قدر دلم را نوازش کرد که بلافاصله برایش تصمیم نوشتن کتابی در تفسیر این نظم را اظهار کردم. این کتاب ثمرۀ همان نشست شبانه است.
علامه اقبال (رح) در قالب نظم زیبا پارلمان را به ریاست ابلیس به تصویر کشیده است که در آن ابلیس با مشاوران انسی و جنی خویش در مورد مسائل دنیا و پروژه‌های بزرگ جهانی صحبت می‌کند.
کتاب هذا شامل هشت فصل بوده، فصل نخست، ابلیس، تلبیس‌های ابلیس و ابلیس پرستی را به بررسی گرفته، فصول دوم تا هفتم تفسیری بر مکالمات تمثیلی ابلیس و مشاوران وی و در فصل هشتم بعضی از راه های بیرون رفت از شر نظام ابلیسی نظر به تفکرات اقبال (رح) به رشتۀ تحریر گرفته شده است.
امیدوارم که با توفیق الله (ج) این کتاب حامل کمترین اشتباهات بوده و در صورت کدام اشتباه از خوانندۀ معزز تقاضامندم تا ما را در جریان گذاشته تا در عرصۀ وقت آن‌را اصلاح کنیم.