کتاب افغان‌ها تمدن‌سازان آینده

این کتاب با دید امت شمول و جهان‌شمول، خواننده را در بعد زمان با خود به سفر زمانی برده و زندگی تمدن‌های گذشته را نشانش می‌دهد. سفری که از گذشته آغاز می‌یابد خواننده را به حال می‌رساند و تصویر حالت تمدنی فعلی جهان و حرکت جهان به‌سوی تغییر تمدنی را در مقابلش می‌گشاید تا با داشتن این تصویر بتواند روندها، بحران‌ها و حرکت تاریخی تمدنی جهان را با داشتن یک تصویر ذهنی واضح به بررسی بگیرد. در این تصویر تمدنی جهان فعلی، خواننده وضعیت جغرافیای بنام افغانستان را متفاوت‌تر و امیدوارکننده‌تر از تصاویر رایجی که در ذهن داشته است خواهد دید و از پشت پردۀ بحران‌ها و چالش‌های کنونی تصویر درخشان و شکوفای آینده را می‌تواند مشاهده کند؛ تصویری از فرصت‌های که سیر تاریخی جهان برای مردم این کشور به حیث بخش از امت اسلامی فراهم ساخته است، تصویر از راه‌های استفاده از این فرصت‌ها برای بهسازی آینده و سرانجام تصویری از آیندۀ درخشانی که با حرکت این مردم به حقیقت می‌تواند بپیوندد.
این کتاب سبب تحرک مثبت در مردم بحران دیده و بحران کشیدۀ مردم افغانستان خواهد شد و یک‌قدم کوچکی است که برای آغاز یک حرکت بزرگ که در آن مردم افغانستان متأثر از تصمیم‌های دشمنان اسلام نه بلکه تأثیرگذار در تصامیم جهانی شوند.

برای به دست آوردن نسخه‌ای چاپی آن از نزدیک‌ترین کتاب‌فروشی می‌توانید با انتشارات سعید به تماس شوید.

🏠 آدرس: کابل، انتشارات سعید، جاده آسمایی، آسمایی پلازا
☎️ شماره تماس انتشارات: 0093730200700
📱 فیس‌بوک انتشارات: انتشارات سعید
🌍 کسانی‌که در ولایات زندگی می‌کنند می‌توانند به‌خاطر نحوه‌ی به دست آوردن کتاب با انتشارات به تماس شوند