دستهاقتصادی

تمامی اخبار اقتصادی افغانستان وجهان

یک قدم تا ملحمه (جنگ اتمی)

پس از حادثۀ یازدهم سپتمبر 2001، امریکا و متحدینش جنگ را با جهان اسلام تحت نام جنگ علیۀ تروریزم آغاز...

يأجوج و مأجوج وبیت المقدس

قرآن کریم در سورۀ کهف و همچنان در احادیث نبوی در مورد یأجوج و مأجوج بیان کرده است. این ها گروهی...

24 پروتوکول صهیونیست ها

آیا تا به حال چیزی در مورد پروتوکول های یهود شنیده اید؟ اینها ظاهراًهمان نقشه های دقیق و حساب شده...