نویسندهMohammad Sharif Samsor

از جهان که انسانیت رفت

تعاریف مختلف از انسان وجود دارد قراریکه ادیبان، شاعران و نویسنده گان درباره انسان و انسانیت اشاره...

نقش رسانه ها در زندگی مردم

از یک طرف نقش دیرینۀ رسانه ها در ساختار نظام های سیاسی و از طرف دیگر نقش رسانه ها در جهت دهی ذهنیت...