اجتماعی اسلامی

فقر و زلزله نشانه های آخر زمان

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

در این جای شک نیست که هیچ حادثۀ طبیعی برای مردم در طول تاریخ به اندازه زلزله متاثر کننده و وحشت بر انگیز نبوده است. زلزله میتواند در هر جا و در هر وقت اتفاق بیفتد. در طول قرون زلزله سبب زیان های بزرگ جانی و مالی شده است. حتی تکنالوژی های قرن بیست و یک نیز نتوانسته است تا حد زیاد از زیان های این حادثات طبیعی جلوگیری کند.

زلزلۀ سال 1995 شهر کوب یک مثال خوب برای کسانی است که دوست دارند فکر کنند تکنالوژی میتواند از زیان های حوادث طبیعی جلوگیری کند. این حادثۀ تراژیک و فراموش نشدنی بصورت ناگهانی شهر کوب جاپان را که یک شهر صنعتی و ترانسپورتی است، تکان داده و باوجود اینکه تنها 20 ثانیه دوام کرد توانست تنها به مقدار 132 بلیون دالر خسارات مالی وارد کند.

اگر به آمار جمع آوری شده زلزله ها در صد سال گذشته نگاه کنیم میبینیم که گراف حادثات طبیعی و زلزله ها در یک صعود تعجیلی قرار دارد. چنانچه در سالهای 1900 اوسط تعداد این حادثات کمتر از 50 در یک بود و در سالهای 2000 به پنج صد حادثه در سال میرسد. نظر به USGS از سال 2000 تا 2012 پانزده هزار زلزله در سراسر جهان واقع شده است.

NO_OF_EARTHQUAKE.jpg

در طول تاریخ زلزله ها وجود داشته است و نمیتوان تمام زلزله هارا به آخر زمان ربط داد. ولی حضرت محمد(ص) میفرماید که ” قیامت برپا نمیشود تا زمانیکه… زلزله ها زود زود واقع شوند.”

چنانچه در گراف بالا دیدید که تعداد زلزله ها طوری که 1400 سال قبل توسط پیغمبر بزرگوار ما حضرت محمد(ص) پیش بینی شده بود رو به افزایش است.

برای وضاحت بیشتر چند حادثه بزرگ طبیعی را برایتان خاطرنشان میسازم.

1. جولای 28، 1976- زلزلۀ 7.8 چین که سبب مرگ 242000 و زخمی شدن 164000 نفر شد.

2. دسمبر 7، 1988 زلزلۀ آرمانیا که جان بیست هزار نفر را گرفت و پنجصد هزار نفر را بی خانمان ساخت.

3. جون 20، 1990 چهل هزار کشته و صد هزار زخمی به اثر زلزلۀ 7.7 در ایران.

4. زلزلۀ 1995 شهر کوب که تنها 20 ثانیه دوام داشت ولی توانست جان شش هزار را نفر را گرفته و 132 بلیون دالر خصاره مالی برساند.

5. زلزلۀ 6.7 در هند سبب کشته شدن بیست و پنج هزار نفر و زخمی شدن یکصد و شصت و شش هزار نفر شد.

6. دسمبر 23، 2003 زلزلۀ 6.7 در ایران که جان شش هزار نفر را گرفته و هشده هزار نفر را زخمی ساخت.

7. سونامی اندونیزیا که سبب آن زلزله 9 درجه در آن منطقه بود جان سه صد هزار نفر را گرفت.

8. اکتوبر 8، 2005 زلزله 7.6 در پاکستان به قیمت جان صد هزار نفر تمام شد.

رسول الله(ص) فرمودند:

” قیامت برپا نمیشود تا زمانیکه… زلزله ها زود زود واقع شوند.” صحیح بخاری

“دو حادثه بزرگ قبل از قیامت است….. و بعد از آن سالهای زلزله.” { راوی ام سلمه (رض)}

فقر:

فقر را میتوان نبود غذا، خانه، لباس، خدمات صحی و دیگر ضروریات اولیه به سبب در آمد کم، تعریف کرد. با وجود امکانات تکنالوژی و موجودیت منابع کافی برای تمام نفوس جهان، فقر بزرگترین مشکلی است که دنیا با آن رویارویی میکند. در افریقا، آسیا، امریکای جنوبی و اروپایی شرقی انسان های زیادی روز های خویش را گرسنه سپری میکنند. امپریالیسم و سیستم سرمایه داری مطلقه سبب جلوگیری گردش سرمایه و پیشرفت ممالک جهان سوم شده است. در حالیکه یک اقلیت کوچک سرمایۀ عظیم را دارا میباشند، بسیاری از مردم دنیا برای لقمه نانی سرگردان هستند.

POVERTY.jpg

در جهان امروز فقر به یک تناسب خطرناکی رسیده است. آخرین گزارش یونسف نشان دهنده نیازمندی و مصیبت غیر قابل تصور نفوس جهان است. یک عشاریه سه ملیارد مردم به کمتر از یک دالر در روز زندگی خویش را سپری میکنند. 3 ملیارد از نفوس جهان در کمتر از دو دالر در روز زندگی خویش را سپری میکنند.

مطابق به سازمان غذا و زراعت ملل متحد (UNFAO)، در سال 2000، هشت صد و بیست شش ملیون فرد غذای کافی برای زندگی نداشتند، یعنی از هر شش فرد در جهان یک فرد آن روز خویش را گرسنه سپری میکند، و این آمار در حال افزایش است. سرمایه 13 فامیل در تمام جهان بیشتر از سرمایه 50 فیصد نفوس جهان است.

آنحضرت(ص) فقر و تقسیم غیر مساوی سرمایه را یکی از نشانه های آخر زمان خوانده است.

فقرا زیاد خواهند شد. ( اعمال الدین القزوینی، مفید العلوم و مبید الهموم)

درآمد ها تنها بین ثروت مندان تقسیم خواهد شد که به فقرا هیچ سود از آن نخواهد رسید. (ترمذی)

هویدا است که آنحضرت(ص) در باره این زمان صحبت میکرد. اگر به قرون گذشته نگاه کنیم، خواهیم دید که فقر و بدبختی به سبب خشکسالی، جنگ، و حوادث طبیعی به وجود آمده، موقت و منحصر به یک ساحه خاص جغرافیایی بود. درحالیکه امروز فقر یک مشکل جهانی، دایمی و غیر قابل حل میباشد.

در آخر به آیات چنر از قرآن کریم در مورد زلزله مقاله خویش را پایان میدهیم.

KDSJAKL.jpg

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید