اجتماعی اسلامی

انقلاب جنسی دجال!

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

انقلاب زن گرایی (Feminism) در سالهای 1970 برای اولین بار در اروپا شکل گرفت. هدف عمدۀ این انقلاب، گذاشتن علامه مساوی از هر نگاه بین زن و مرد است. بعضی از اهداف عمده انقلاب زن گرایی قرار ذیل میباشد:

· حق سقط کردن طفل

· حق کار، حق معاش مساوی

· حق کار مساوی خانه

· حق لباس پوشی دلخواه

در حدیث پیغمبر(ص) آمده است که در آخر زمان ” زنان تقلید مردان را میکنند (مانند مردان لباس میپوشند)”

زنان چرا مانند مردان لباس میپوشند؟ بخاطر اینکه زنان نقش مردان را در جامعه ایفا کنند. درین روز ها مسئله تساوی زن و مرد در رسانه ها زیاد دیده میشود. تمام نهاد های که در این راستا کار میکنند، به یک صدا گفته میروند که زن و مرد مساوی است. گذاشتن علامه مساوی بین زن ومرد یک مساوات غیر معادل را تشکیل میدهد. در دین مقدس اسلام، معادلۀ زن ومرد بسیار زیبا تر ازگذاشتن علامه مساوی بین این هردو است. در دین ما این معادله از دو بعد بحث میشود، بعد معنوی و بعد ظاهری. در بعد معنوی بین زن و مرد فرق و جود ندارد و خداوند(ج)برای هردو، نظر به اعمال شان بطور مساویانه جزای خیر و شر میدهد. اما در بعد ظاهری زن ومرد با هم مساوی نیستند بلکه میتوانیم بگوییم معادل و در بعضی جاه ها زن ها مرتبۀ بالا تر نسبت به مرد ها دارند. خداوند(ج) با حکمت عظیم خویش نظر به ساختار بیولوژیکی، فزیکی، روانی، احساسی، عاطفی و غیره، حقوق زن و مرد را تعین کرده است. مثلاً، چون زن از نگاه فزیکی ضعیف تر از مرد خلق شده است، بناءً نفقه را خداوند(ج) بالای مرد فرض کرده است، و لی این را نمیتوان طوری ارائه کرد که خداوند(ج) مهر نهی را بالای کار کردن زنان گذاشته است، بلکه، اگر کدام زن نمیخواهد کار کند مرد مکلف به تهیۀ نفقه برایش هست و اگر زن در یک جامعه بخاطر خدمت به مردم و در شرایط اسلامی کار میکند، اجرآنرا خداوند(ج)برایش میدهد.

ما نظر به حدیث 7028 صحیح مسلم میدانیم که: “دجال دراین دنیا چهل روز زندگی میکند؛ یک روز آن مانند یک سال، یک روز آن مانند یک ماه و یک روز آن مانند یک هفته. سی و هفت روز دیگر مانند روز های عادی که در آن دجال را همه میتواند ببینند که در سه روز اول کس نمیتواند اورا ببیند”. پس ازین رو، درک این بسیار مشکل نیست که او بیشترین فتنه های خویش را وقتی انجام میدهد که ما اورا دیده نمیتوانیم.

یکی از فتنه های بزرگ دجال را در این زمان میتوان انقلاب جنسی فیمینیسم و یا زن گرایی گفت. دجال میخواهد که زنان را توسط این فتنه به فساد کشانیده و نظام تعادل بین زن و مرد را که خداون (ج) ایجاد کرده از بین برده و نظام فاسد تساوی را پیاده کند. در روایات آمده است که “بزرگترین پیروان دجال یهودیان وزنان خواهند بود”.

یکی از پیش بینی های رسول خدا(ص) در مورد آخر زمان اینست که “زنها ملبس خواهند بود ولی بازهم برهنه میباشند”. انقلاب جنسی دجال این زمینه را برای زنان مهیا میسازد که هرنوع که دلشان شود، لباس بپوشند وکسانی را که با این نوع فساد مخالف هستند، غیر متمدن، پس رفته، و انسانهای قرون اولیه خطاب کنند. خداوند (ج) زن را زیبا آفریده وزنانی که ظاهراً زیبا نیستند در قلب شوهرانشان محبت را نسبت به زنان شان گنجانیده است که برای آنها زیبا معلوم میشوند، اهمیت اصلی، زیبایی باطنی زنان است. ولی، زمانیکه زنان، زیبایی های ظاهری خویش را بطور عام به نمایش میگذارند، مردان تحریک میشوند. مردان با دیدن هر زن برهنه، تحریک میشود و تحریک میشود و تحریک میشود، تا اینکه برایش یک چیز عادی شده ودیگر زنان را تحریک کننده نمییابند تا حدی که دیگر یک زن خواهشات شهوانی او را ارضاع کرده نمیتواند واین چیزیست که دجال میخواهد چون موقع خوب برای فساد دیگر دجال مهیا شده و پیش بینی دیگر رسول الله (ص) به حقیقت میپیوندد.”مردان مانند زنان لباس خواهند پوشید” چرا مردان مانند زنان لباس میپوشند؟ بخاطر اینکه زنان نمیتوانند دیگر آنها را تحریک کنند، بناءً، بخاطر ارضاع نمودن خواهشات شهوانی خویش رو به مردان دیگر میکنند.

همجنس گرایی عام شده و بالاثر انقلاب جنسی دجال، تعداد همجنس گرایان در حال افزایش هستند. ما در همین عصر زندگی میکنیم، همجنسگرایی اکنون در بسیاری نقاط جهان یک عمل قابل قبول بوده و بسیاری از کشور های غربی آنرا قانونی دانسته و برای همجنسگرایان سند ازدواج میدهند. ولی، یک خانواده بدون اطفال مکمل نیست، بناءً این زوج دو مرد میروند و اطفال را به فرزندی میگیرند که سئوال عجیب در ذهن من خطور میکند که کدام اینها وظیفه پدر را وکدامشان وظیفه مادر را به عهده خواهند گرفت؟

زمانیکه زنان بدن خود را به نمایش میگذارند، عمل زنا عام میشود و حیا و شرم از بین میرود، اینجاست که وقت پیش بینی دیگر حضرت محمد(ص) میرسد: ” مردم مانند خر ها در محضر عام عمل تقارب جنسی را انجام خواهند داد”. ما، در عصر خود این عمل را میبینیم. در غرب دیگر این عمل کاملاً متعجب کننده نیست و حتی زوج ها فلم های سکس خویش را در انترنت نشر میکنند. عمل جنسی دیگر یک عمل شخصی خصوصی نمیباشد.

وقتی زن ومرد فقط وفقط بخاطر شهوت یک جا میشوند وکدام احساس قلبی بین شان وجود ندارد، آنها باز هم میخواهند با مرد وزن های دیگر نیز یکجا شده وبه اصطلاح عام مزۀ جدید را نیز تجربه کنند، این عمل به طور طبیعی ادامه پیدا میکند ومعتاد کننده میشود. اعتیاد به سکس یکی از بزرگترین مشکلات روانی در غرب شمرده میشود، این مردم همیشه شریک های جنسی جدید را جستجو میکنند، ولی باز هم برایشان ارضاء کننده نمیباشد، و لذا رومی آورند به همجنس گرایی وحتی به مقاربت جنسی با اطفال وحیوانات.

همۀ ما میدانیم که خداوند(ج) داستان های پیغمبران را برای پند گرفتن برای ما بیان کرده است و یکی ازین داستان های مهم، داستان حضرت لوط(ع) است. خداوند(ج) قوم لوط را زیر وزبر کرد به خاطر چی؟ بخاطر اینکه آنها همجنس گرایی را عام نموده و قانونی میدانستند، حالاهم، امریکا و بیشترین ممالک اروپایی، همجنس گرایی را قانونی دانسته وسند ازدواج برای همجنس گرایان میدهند، پس درین هیچ شک وجود ندارد که خداوند(ج) این ها را نیز مانند قوم لوط زیر وزبر نموده و جزای ایشان را برایشان میدهد. این پیروان دجال، کشور های را که نمیخواهند به انقلاب جنسی دجال جواب مثبت بدهند و از آن پیروی کنند مورد هدف قرار میدهند. ونزویلا و زیمبابوی مثال های زندۀ آن میباشد.

موگابی، رییس جمهور زیمبابوی تقریباً بیست سال پیش با صهیونست های غربی عمدتاً انگلیس، معاهده امضاکرد که سرمایه ها و زمین های غضب شده توسط سفید پوستان غربی را برای آنها حفظ نموده و از آجندا های غرب در منطقه پشتیبانی میکند و در بدل آن، غرب اورا کمک میکند که زیمبابوی را آزاد بسازد. ولی، در جریان بیست سال، مردم فقیر زیمبابوی هوشیار شده و سربلند کردند. این مردم دیگر از حکومتی که توسط غرب کنترول میشد خسته شده بودند، و رئیس جمهور زیمبابوی این مسِئله را درک کرد. او، بخاطر اینکه مردم اورا از قدرت دور نکند، خود را از غرب دور نگهداشته و زمین های غضب شده را از سفید پوستان گرفته وبه مردم زیمبابوی تقسیم میکند و، مهمتر اینکه، همجنس گرایی را نیز قانونی نساخت. ولی، ناگهان رسانه های غربی اورا یکی از بدترین مردان دنیا معرفی کرده و نشانه های چون ناقض حقوق بشر و غیره را به پیشانی وی حک کردند. حمله اقتصادی که یکی از بزرگترین اسلحه های غربی است را به کار انداختند، این حمله اقتصادی سبب کم ارزش شدن پول این کشور شده وفعلاً قیمت یک زنگ زدن از تلفون های عامه به دوملیون دالر زیمبابوی در آن کشور میرسد.

این آخر الزمان است وکشتی ظالمان ولوطی ها در حال غرق شدن. بر ما است که بخاطر نجات خود واولاد خود از کشتی در حال غرق شدن بیرون شده و برای اینکه در این حالت چی کنیم به قرآن و احادیث مراجعه کنیم.

اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

منابع:

The Feminist Revolution and The Last Age

Signs Of The Last Day

Muslim Beliefs- Signs of the Hour

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

تبصره ها

  • تشکر بسیار زیاد برادر…..من به عنوان یک انسان که انسان دوست هستم از شما و از فعالیت های شما قدر دانی میکنم و امید است که روز برسد که تمام مردم جهان از دجال و پیروان آن آگاه شوند و نگذارند که به اهداف شوم خود برسند …..موفق باشید برادر…

  • تشکر برادر .
    شیطان ها هم از جنس انسان هستند
    در آمریکا و غرب خصوصاً جای که خانواده های درجه اول
    که برای آمدن دجال آمدگی میگیرند هم این برنامه ره اولا بالای جامعه غرب تطبیق و بعدن بالای کشور ها آسیای برای اون عیسوی های خر عیسیوت نه بلکه )کابالا ره می آموزند. این وخت ها وخت پادشاهی شیطان در روی زمین است. خداوند همه ما مسلمان ره از دست شیطان نجاد. و ظهور مهدی ( ع ) ره بر ما عنایت بفرماید

پاسخی بگذارید