سیاست های جرمی

ثبوت: یازدهم سپتمبر کار امریکا

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

حادثه یازدهم سپتمبر سبب شروع یک جنگ جدید در جهان بنام جنگ با ترور شد. رسانه های غربی که قبل ازین به انواع غیر مستقیم اسلام را تحت حملات گفتاری قرار میدانند حال مستقیمآّ توهین به اسلام را آغاز کردند و این تا حد رسید که هر فلم بدون یک تروریست اسلامی وهر جرم  بدون یک تروریست اسلامی نا مکمل میباشد. تعداد کشته شده گان این حادثه به کمتر از پنج هزار نفر میرسد در حالیکه امریکایان بعد ازین حادثه صد ها هزار مسلمان بیگناه را بنام جنگ با ترور کشتند.

این حادثه کار اسامه بن لادن و یا طالبان نبوده بلکه کار خود امریکا و بادار اش اسراییل بود.

  • تمام ویدیو های اسامه بن لادن ساخته استدیوهای  سی آی ای بوده و چندین کارشناسان گرافیک  به اثبات رسانده اند که این ویدیو ها انمیشن یا تصویر های متحرک ساختگی بیش نیست. طوری که در تصویر میبینید اسامه 2007 جوان تر از اسامه 2004  است. و در بعضی ازین ویدیو ها اسامه اصلآّ نیست و کدام شخص دیگر جاگزین او شده است. ***منبع***

Untitled-1

  • هیچ هوا پیمای به پنتاگون اصابت نکرده بلکه این کار مزایل و یا راکت بوده طوری که در تصاویر میبینید این خلبان باید یکی از بهترین خلبان های جهان بوده باشد که با این دقت در قسمت تحتانی پنتاگون هواپیمایی به این بزرگی را اصابت داده بتواند. خوب گیریم که این خلبان توانست این کار را بکند ولی هواپیمای که در اثر تصادم ازین سوی تعمیر تا آن سوی تعمیر رد شد سوراخ کوچک از خود به جا میگذارد و بال های این هواپیما بر علاوه که ناپدید میشود هیچ اثری در دیوار های این عمارت باقی نمیگذارد. جالب اینکه هواپیمای که تعمیر به بزرگی مرکز تجارت جهانی را از پا در می آورد در پنتاگون حتی سقف محل اصابت را نمیتواند  فرو بنشاند و متر ها آنطرف چند اطاق دیگر خراب میشود. ***منبع***

PENTAGON HIT BY MISSILE

  • از جمله نوزده تروریست که ظاهرآّ این حملات را انجام داده بودند پانزده شخص آن را امریکا ویزه دخولی نداده بود و آنوقت در امریکا نبودند و همچنان ازین جمله حد اقل هفت شخص آنها زنده هستند و یکی از آنها حتی نزد دولت عربستان مراجعه کرده و گفته بود که نام من در اخبار میاید که من حمله یازدهم سپتمبر را انجام داده ام و فعلآِّ مرده ام در حال که من زنده استم ولی دولت عربستان به حیث یکی از بزرگتری غلامان امریکا هیچ وقت این مسایل را رسانه ای نمیکند. ***منبع***
  • یکی از دیپلومات های پاکستانی ادعا کرد که یکی از مقامات امریکای در یکی از کنفرانس های ملل متحد پلان حمله امریکا به افغانستان را قبل از حادثه یازدهم سپتمبر برای او افشا کرده بود. ***منبع***
  • صد ها شاهد عینی قبول کردن که بعداز تصادم هواپیما به برج ها و قبل از فرو ریزی تعمیر ها صدای انفجار ها را در قسمت تحتانی تعمیر شنیده اند. و همچنان بقایای مواد منفجره نیز در تحقیقات پیدا شده اند. ***منبع***
  • بیشتر از 1700 انجنیران قبول کردند که هیچ تعمیر آهنی دنیا  در اثر آتش سوزی و یا صدمه ساختمانی به طوری کلی فرو نمیشیند و از نگاه علمی ناممکن است که این تعمیر در ضرف 6.5 ثانیه به زمین فرونمیشیند مگر اینکه همه ستون های تحتانی آنرا یکجا منفجر و یا قطع کنیم و همچنان انجنیرهای که این ساختمان را طراحی کرده بودند ادعا میکنند که این ساختمان ها در مقابل چنین حادثات طراحی شده بود و تصادم هواپیما سبب از بین رفتن این ساختمان ها نشده است.
  • در روز که تمام امریکایان و حامیان امریکا در سوگ بودند جاسوسان اسراییلی در حالت تجلیل از این حادثه دستگیر شدند. همچنان پنج جاسوس اسراییلی این حادثه را در حال اتفاق افتادن فلم گیری میکردند که ازین بر می آید که آنان قبل از قبل میدانستند. ***منبع***
  • رییس جمهور امریکا جورج بوش در زمان این حمله در یک مکتب ابتدایه بود و وقتی ازین حمله اورا باخبر ساختند او بسیار خونسرد ماند و حتی تا نیم ساعت دیگر در این مکتب با اطفال باقی ماند، در مملکت چون امریکا که کشور تحت حمله باشد این عکس العمل رییس جمهور نشان دهنده آگاهی  قبل از قبل او ازین حادثه است.
  • تعمیر نمبر هفت با هیچ هواپیمای تصادم نکرده بود و نظر به گفته آنها در اثر انفجارات تعمیر دوگانه فرو ریخت ولی جان کیری وزیر خارجه فعلی نیز اعتراف کرد که تعمیر هفت یک تخریب کنترول شده بود. ***منبع***

BUILDING 7

  • نود فیصد تمام مواد این تعمیر به خاک و خاکستر تبدیل شد و ما به حیث مردم جنگ دیده خوب حدس زده میتوانیم که یک تعمیر که توسط آتش فرو میریزد در چی حالت میباشد و نظر به بسیاری کار شناسان بدون از استفاده انفجارات صلاح های بسیار پیشرفته این ناممکن است که نود فیصد تمام مواد یک تعمیر از قبیل کانکریت و آهن به خاک و خاکستر تبدیل شود.

 

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید