اجتماعی اسلامی

رسانه های شیطانی و تاثیر آن بالای ما

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

طوری که همه میدانیم انسان دارای دو ذهن است ذهن آگاه و ذهن ناخود آگاه.
(Conscious Mind and Subconscious Mind )
ذهن آگاه ما مسیّولیت تمام کارهای اختیاری که توسط دلایل و منطق برآن تصمیم میگیریم را دارا بوده در حال که ذهن ناخود آگاه ما مسیّولیت کار های غیر اختیاری را مانند نفس کشیدن، احساسات، عقاید و غیره را در بر میگیرد.
بیشتر مایان وقتی تلویزیون را میبینیم درک نمیکنیم که چیز که ما میبینیم جز عکس های در حال حرکت چیز دیگر نیست و این را ذهن اگاه ما درک نمیکند در حال که ذهن ناخود آگاه ما همه را ذخیره میکند. مطالعات نشان میدهد که بعد از دیدن تلویزیون برای سی ثانیه ذهن آگاه انسان که معلومات را توسط دلایلا و منطق بررسی میکند کار را رها کرده مسیّولیت را به ذهن ناخودآگاه مان که معلومات را توسط احساسات بررسی میکند واگذارمیکند که ذهن ناخودآگاه مان بسیار زود معلومات را که میگیرد قبول میکند. بیشترین معلومات که ما فعلآِّ داریم از دیدن برنامه های تلویزیونی رادیویی و رسانه های جمعی است. تلویزیون ها و رسانه های جمعی تاثیر مستقیم بالای طرز تفکر و طرز زندگی ما دارد.
این کاملآّ در افغانستان مشهود است. آیا تا به حال متوجه شده اید که بعد از سرنگونی طالبان تاحال چقدر در طرز تفکر و طرز زندگی ما تغیر آمده است. این تغیرات میتواند مثبت باشد و میتواند منفی.باشد. آیا تا به حال فکر کرده اید که معلومات که شما از تلویزیون ها و رسانه های جمعی میگیرید و در بحث های تان نظر به آن استدلال میکنید چقدر حقیقت دارد. کسانیکه رسانه های بزرگ دنیا و افغانستان را کنترول و تمویل میکنند از تاثیرات آن بالای اذهان شما کاملآّ آگاه بوده پیام های واضح و پیام های غیر واضح که تنها توسط ذهن ناخودآگاه مان جذب میشود را به ما میرسانند و برای ما هدایت میدهند که چی فکر کنیم در باره چی پریشان باشیم از چی خوشی کنیم و از چی بترسیم.
متاسفانه بسیار از مردم ما این رسانه ها را منبع درست معلومات دانسته و به طریق قبول کرده اند که تلویزیون ها برای شان دروغ نمیگوید. در حال که بسیار ازین تلویزیون ها اجندای غرب را پیاده کرده و ذهن مردم ما را آماده به فرهنگ غربی میکند. به طور مثال فعلآ رفتن یک زن با حجاب غیر اسلامی در پرده تلویزیون در بازار ها و رقصیدن شان در عروسی ها در حضور مردان بیگانه یک امر عادی شده و قبول احکام غیر اسلامی هم چندان ایراد ندارد، در جامعه فعلی سود خوری که دشمنی باخداوند پنداشته میشد توسط بانک ها علنی در این تلویزیون ها تشویق میشود. احکام دموکراسی که بیشترین آن در مخالفت با اسلام است ارجحیت داده شده و در یک مملکت اسلامی مردم و دولت به جای اینکه احکام اسلامی را رایج سازند احکام بی دینی را میپذیرند.
این رسانه ها مردم را به فحش، دوری از عقاید اسلامی، دوری از نزدیکی روابط انسانی، اجنداهای سیاسی طرف دار غرب تشویق مینماید تا حد که داشتن یک دوست دوختر و پسر یک فیشن شده و جوانان بر اینکه عمل زنا را انجام دهند افتخار میکنند. ذهن مردم در دهه گذشته چنان تغیر کرده که بعضی ها در خوردن روزه نیز افتخار میکنند.
موسیقی نوع دگر از اصلحه های غربی است که طرز تفکر و رفتار مارا به سوی دلخواه شان سوق میدهند. مطالعات نشان میدهد که موسیقی تاثیر مستقیم بالای ذهن ناخود آگاه انساند دارد و امواج سوتی در بلند گو ها (لاسپیکر) ها طوری طراحی شده اند که با امواج مغز ما کاملآ در یک گراف موجی قرار دارد و چیز را که ما توسط بلند گو ها میشنویم مستقیمآ در ذهن ناخودآگاه مان ذخیره میشود که تاثیرات خویش را بالای عقاید مان میگذارد.
تلویزیون های طلوع، لمر، خورشید، یک، شمشاد وغیره از جمله تلویزیون های هستند که توسط غربیان تمویل و اجنداهای آنان را تطبیق میکنند.
مسیّولیت ما به حیث مسلمانان و افغانان اینست که در مسایل بزرگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و غیره تنها به معلومات تلویزیون ها تکیه نکرده و دنبال حقیقت باشیم. اگر میخواهید موضوعات جالب مارا بخوانید از صفحه انترنتی ما همیشه دیدن کرده و صفحه فیسبوک مارا لایک بزنید.

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

1 Comment

  • […] ها را آماده کند تا رسیدن او را قبول کنند و طوری که در رسانه های شیطانی و تاثیر آن بالای ما تشریح شد او ذهن های ناخود آگاه مان را آماده قبول کردن […]

پاسخی بگذارید