اجتماعی اسلامی

پانزده شاخص بربادی!

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

حضرت محمد (ص) فرمودند:

اگر امت من پانزده خصوصیت (شاخص) را پیداکنند، سختی و خواری (تباهی) رخ خواهد داد.

کسی پرسید: یا رسول الله (ص)، این کدام خصوصیات است؟

آنحضرت (ص) فرمودند:

· زمانیکه دارایی و سرمایه بین ثروتمندان، بدون کدام نفع به فقرا تقسیم شود؛

· زمانیکه امانت واعتماد وسیلۀ برای عاید داشتن شود؛

· زمانیکه پرداخت زکات به حیث بار و مسئولیت دیده شود؛

· زمانیکه مردان از زنان پیروی کرده و نافرمانی مادران خود را کنند، و بادوستان خود به خوبی رفتار کرده با پدران خود بدرفتاری کنند؛

· زمانیکه در مساجد به صدای بلند صحبت شود؛

· زمانیکه رهبران بدترین مردم باشند،

· زمانیکه یک شخص، شخصی را فقط بخاطر این احترام کند که به وی بدی نرساند؛

· زمانیکه شراب خوری افزایش یابد،

· زمانیکه آوازخوانان زنان زیاد شده و وسائل موسیقی عام شود؛

· زمانیکه آخرین این امت به اولین این امت دشنام دهند.

پس منتظر باد سرخ رنگ باشند، یا زمین آنها را خواهد بلعید و یا به حیوانات مبدل خواهند شد.

“ترمذی شریف”

این حدیث فهرست بعضی از فتنه ها و منکرات را آشکار میسازد که این امت در آخرزمان سردچار آن خواهد شد. این امت بخاطر مرتکب شدن این گناهان لایق سزا هست که میبینند. بسیار ترسناک است وقتی میبینیم که امت چطور آغشته به این گناهان شده است.

اولین گناۀ که در این حدیث آشکار شده است اینست که سرمایه داران سرمایه ها را انحصار به خویش نموده و اجازه نمیدهند که به گردش آمده وفقرا سودی از آن ببرند. به قوانین مالیات در سراسر جهان نگاه کرده خواهیم دید که این یک حقیقت انکار ناپذیر است. یکی از علایم دیگر این گناه را میتوان محافل پولداران نامید که در آن تنها پولداران (همسویه ها) دعوت شده و از عذای اصراف آمیز آن فقرا بهره نمیبرند.

زمانیکه مردم در یک مقام مقرر میشوند، بدون اخذ رشوه وظایف خودرا انجام نمیدهند و امانت وسیلۀ بدست آوردن پول میشود، زیرا داشتن یک مقام ووظیفه به نفس خود یک امانت است، اما ما میبینیم که سیاست مداران، رهبران، ومقامات دولتی از این امانت به حیث وسیلۀ بدست آوردن پول استفاده میکنند. مثال دیگر استفاده از امانت به حیث وسیلۀ در آوردن پول بانک است؛ زمانیکه ما یک حساب بانکی میسازیم، پول خود را به حیث امانت نزد بانک میگذاریم، اما بانک آنرا به سود به قرضه میدهد.

خصیصۀ سوم که در این حدیث تذکر یافته است اینست که زکات بار ومسئولیت پنداشته میشود. این هم امروز کاملاً هویدا است. چقدر مردم به خوشی خود زکات خود را میپردازند، درحالیکه زکات سبب پاکی سرمایه و مکافات خیر از جانب الله (ج) میگردد.

پیروی یک مرد از خانمش با اولویت دادن خواست مادرش نیز گناه است. البته در صورتی که خواست مادرش حق مشروع زنش را زیر پا کند مشمول این گناه نبوده و یک شخص از هر خواست خانم ویا مادرش امتناع ورزیده میتواند در صورتی که این خواست ها خلاف اوامر الهی باشند. اکنون متأسفانه مرتکبین این گناه در سراسر جهان اسلام دیده میشود، تاحدی که، نظر به خواست همسران، مادران خویش را از خانه رانده و مثل یک کنیز باوی رفتار میشود.

متأسفانه، ما میان مسلمانان شاهد اولویت دادن دوستان برفامیل هستیم، اگرچه دوستی و مهربانی در اسلام بسیار با اهمیت است، اما مردم بخاطر دوستان خویش به پدر و مادر بی احترامی میکنند. ما همچنان مسلمانانی را میبینیم که در مساجد به صدای بلند صحبت کرده وبه بحث وگفتگو در مورد مسائل دنیایی میپردازند.

بدترین مردم رهبران بیشترین ممالک اسلامی شده اند و همچنان مردم صرف بخاطر ترس از آنها، درحالیکه میدانند که چقدر مفسد وشیطان صفت هستند، به این مردم از روی ترس احترام میگذارند.

بیشترین مسلمانان از مشروبات الکولی استفاده میکنند وپوشیدن ابریشم را نیز گناه نمیپندارند.

در سراسر جهان اسلام و خصوصاً در جغرافیای اسلامی بنام افغانستان، موسیقی بیننده های زیاد نسبت به شنونده ها دارد، زیرا خواننده های زیادی از طبقۀ اناث به صحنه آمده اند که خود را آراسته ساخته و فتنه آمیزانه بیننده گان زیادی را به سوی خویش میکشانند. و بسیاری از مردم به اصحاب رسول الله (ص) که از اولین امت به شمار میروند دشنام میدهند.

ما به صورت جدی ضرورت به توبه و طلب بخشش از الله (ج) داریم تا مارا از تباهی که بخاطر این گناهان لایق آن هستیم نجات دهد. آمین!

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید