اجتماعی اسلامی متفرقه

شیطان پرستی عام شد!

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

زمانیکه انسان باور به خدا را رها میکند، طوری نیست که او به هیچ چیز باور نمیکند، بلکه به هر چیزی باور میکند.

فتنۀ دجال، بزرگترین فتنه از زمان حضرت آدم (ع) تا قیامت هست. البته، این فتنه طوریکه در ذهنیت عام جا دارد با آمدن فزیکی دجال به دنیای مادی ما آغاز نمیشود، چون او برای سی وهفت روز در دنیای فزیکی ما خواهد بود، بلکه فتنۀ دجال از روز اول وی (روزی مانند سال) آغاز شده، به روز دوم (روزی مانند یک ماه) رفته، در روز سوم (روزی مانند هفته) به اوج رسیده تا بالآخره با آمدن دجال به جهان ما که خود را عیسی مسیح معرفی کرده و در روز سی و هفتم آمدنش با قتلش توسط عیسی (ع) به پایان میرسد.

یکی از بزرگترین فتنه های دجال مبارزۀ وی با ادیان و اغتشاش اذهان در مورد خداوند است. جنگ وی با ادیان با آوردن سیستم سیکولریزم و دوری دین از سیاست و دولت داری آغاز شد. در سیستم سیکولریزم اکثراً کسانی میتوانند در مقام قدرت و تجارت خود را برسانند که دین و عقاید دینی را قربان جاه وجلال دنیوی میکنند (مثلاً بخاطر رسیدن به قدرت سیاسی باید دین را از سیاست دور دانست و بخاطر رسیدن به تجارت های بزرگ باید به معاملات بانکی مدغم با سود پرداخت که هردو سبب قربانی عقاید دینی میشود)، در این صورت کسانی که پابند به عقاید دینی هستند از اریکۀ قدرت، شهرت و تأثیر گذاری به دور مانده و دین برای مردم سبب و وسیلۀ عقب ماندگی جلوه میکند. در قدم دوم پخش و نشر و بزرگ جلوه دادن نظریه های خداناباوری مانند نظریات داروین، نیچه، مارکس و غیره بود که اذهان مردم دنیا را نسبت به وجود خداوند (ج) مغشوش ساخته و یک حس نا باوری را نسبت به خالق یکتا در اذهان بسیار انسانها متولد کرد.

دین، اعتقاد داشتن، ایمان داشتن و باور داشتن در فطرت انسانها هست و انسانها نمیتوانند بدون اعتقاد، یک ذهن آرام و بدون دغدغه های درونی داشته باشد. بناءً بخاطر جلوگیری از برگشت دوبارۀ انسانهای که از طریق این فتنه ها گمراه شده اند به یکتا پرستی، دجال توسط پیروان خویش دین جدید بنام شیطان پرستی را ترویج و نشر کرد.

شیطان پرستی که چند سال قبل یک تئوری توطئه پنداشته میشد و عقایدش مبنی بر اینست که شیطان (Lucifer) هم خدا بوده و باید در مبارزه با خداوند خالق پیروز شود، اکنون به حیث یک دین به جهانیان معرفی شده و به شکل علنی درحال ترویج است.

سال پار در دیتورایت امریکا معبد بزرگ شیطان افتتاح شد که در آن مجسمۀ بزرگ بافومت (Baphomet) که مجسمۀ شیطان پنداشته میشود به خاطر عبادت شیطان پرستان به نمایش گذاشته شد. این معبد در حالی افتتاح شد که شماری امریکایان در بیرون معبد بر علیۀ آن به اعتراض پرداخته و در داخل معبد شیطان پرستان با نعره های درود بر شیطان (Hail Satan) به مراسم پرداختند.


گروۀ شیطان پرستان اکتفا به معابد نکرده و به فکر مکاتب در امریکا شدند. طبق گزارش از شبکۀ جهانی RT بعد از از فیصلۀ دادگاۀ عالی امریکا در مورد تدریس ادیان در مکاتب، معبد شیطان بر اضافه نمودن تدریس شیطان پرستی در مکاتب امریکا تأکید کرده و تدریسات خویش را در مکاتب بعضی ایالت های امریکا به شمول لاس آنجلس، سلت لیک سیتی و واشنگتن دیسی آغاز میکند.

در سیزدهم جولای 2016، شورای محلی الاسکا با شعار درود بر شیطان آغاز شد. یکی از اعضای این شوری در گفته های عبادتی اش چنین اظهار داشت: ” انگیزه های شیطانی را به خاطر مستفید شدن از درخت علم به آغوش بکشید” “درود بر شیطان”.

شیطان پرستان که بیشترین عقاید خویش را از مکاتب الحادی مانند مکاتب فرعونی و هندویزم میگیرند، در مقابل دروازۀ “نهاد اروپا برای تحقیقات اتومی” که مشهور به CERN هست و در مقابل مجسمۀ شیوا یکی از خدایان هندویزم که به حیث نشان این نهاد شناخته میشود، به مراسم عبادتی قربانی انسان پرداختند. این مراسم توسط شخص نامعلوم فلمبرداری شده و در حالیکه سخنگوی این نهاد آنرا تأیید کرده نشر و فلمبرداری از این ساحه را غیر قانونی خواند.

Lon Milo Duquette; The key to Solomon’s key; p 93
صحیح مسلم و بخاری
سه روز دجال حدیث 4075 کتاب صحیح مسلم
https://www.rt.com/usa/310781-satanic-temple-detroit-unveiled/
https://www.rt.com/usa/354146-satanic-temple-after-school/
https://www.rt.com/usa/355799-satanic-temple-alaska-assembly/
https://www.rt.com/viral/356415-cern-shiva-sacrifice-video/

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید