اجتماعی اسلامی اقتصادی سیاست های جرمی

دونالد ترامپ: آغاز خاتمه

نوشته شده توسط Hedayatullah Zaheb

هر طفل یهودی میداند و باورمند بر این است که در آخرالزمان، پیغمبری که مسیحای یهودیان است خواهد آمد و بر زمین از تخت سلیمان (ع) و داوود (ع) که در محوطۀ مسجدالاقصی موقعیت دارد، حکومت خواهد کرد. طوریکه تمام ادیان و ایدئولوژی ها باورمند بر پایان تاریخ میباشند، یهودیان نیز باورمند بدین هستند که تاریخ با آمدن مسیحای یهودی و حکومت یهودی بر تمام جهان خاتمه خواهد یافت و برای همین عصر طلایی سرسختانه کار میکنند.

تاریخ تمدن مدرن غربی نشان میدهد که تمام کوشش های این تمدن راهکرد های مسیحایی را عملی نموده و دلچسپی انکار ناپذیر با بیت المقدس و تپۀ صهیون که تخت سلیمان (ع) و داوود (ع) در آن موقعیت دارد، نشان میدهد. زمانیکه بریتانیا ابر قدرت جهان بود، در حالیکه خود را یک حکومت سیکولر خطاب میکرد، بصورت عجیب با استفاده از قوت نظامی و فریب حکومت یهودی را در فلسطین ایجاد کرد که سؤال “چرا یک حکومت سیکولر از تمام قدرت برای ساختن یک دولت یهودی (دینی) استفاده کرد؟” را در ذهن هر عاقل خلق میکند. در مرحلۀ دوم تمدن مدرن غربی زمانیکه امریکا بحیث ابر قدرت جاگزین بریتانیا شد، مانند همتای پیشین دلچسپی عجیب به بیت المقدس و دولت یهودی اسرائیل نشان داده و با کمک مالی 120 هزار ملیون دالری<1> از تولد اسرائیل تا کنون، استفاده از بیش از 39 ویتو<2> برای محافظت اسرائیل از قوانین بین المللی در مقابل ظلم های این دولت صهیونیستی در سازمان ملل متحد و از بین بردن دشمنان اسرائیل توسط قوه های نظامی خصوصاً کشور های اسلامی، اسرائیل را آمادۀ این نمود تا بتواند مرحلۀ سوم و نهایی تمدن مدرن غربی همانطوریکه امریکا جاگزین بریتانیا شد، اسرائیل جاگزین امریکا شده و مردی در بیت المقدس به حیث مسیحا اعلان حکومت جهانی را کرده و خود را مسیحای یهودیان معرفی کند.

ما در زمانی زندگی میکنیم که تمدن مدرن غربی فرآیند تاریخی انتقال قدرت را از مرحلۀ دوم به مرحلۀ سوم تجربه میکند. همسایه های اسرائیل و رقبای سرسخت آن که کشور های مسلمان خاور میانه میباشد در آتش جنگ های داخلی و تحت بمب های ظالمانۀ غربیان سوخته و اسرائیل با داشتن اسلحه های پیشرفته و تکنالوژی های پیشرفتۀ آشکارا و پنهان رقبای خویش را که از نگاۀ ایدئولوژیکی با راهکرد هایش مشکل دارند، ضعیف دیده و خویش را آماده احساس میکند تا مراحل نهایی پروژۀ بزرگ جهانی را عملی کند. در این نکتۀ حساس تاریخی زمانیکه چشم های جهانیان همه به نتیجۀ انتخابات امریکا دوخته شده و سیاست دانان و سیاست پژوهان همه در مورد رئیس جمهور شدن دونالد ترمپ تحلیل های خویش را ارائه میکنند، از ارتباط دین و طرح دینی این فرآیند تاریخی صرف نظر میشود به استثناء عالمان یهودی.

در حالیکه ناتو نسبت به بدبینی نسبت به این سازمان دونالد ترامپ را خطری برای صلح جهانی میدانند، اروپا نسبت به منفی گرایی وی در مورد بزرگ ترین موافقت نامۀ تجارتی TPP او را خطری به اروپا میدانند و مسلمانان نسبت به لفاظی های نفرت آمیزش در مورد اسلام اورا یک اهریمنی میدانند، علمای یهودی اورا یک نوید خوش برای اسرائیل و پروژۀ مسیحایی اسرائیل بزرگتر پنداشته و امیدوارند که مراحل نهایی فرآیند تاریخی ابر قدرت شدن اسرائیل را پیاده خواهد کرد. اسرائیل برای اینکه کاملاً آمادۀ آمدن مسیح خود که ما به حیث امت محمد رسول الله (ص) میدانیم مسیح دروغین و یا مسیح الدجال است، شود باید تخت سلیمان (ع) و داوود (ع) را آماده کرده، بیت المقدس را پایتخت اسرائیل بسازد.

دونالد ترامپ در کمپاین های انتخاباتی خویش وعده داده است که بیت المقدس را بحیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته و سفارت امریکا را به بیت المقدس انتقال خواهد داد<3>، بناءً خاخام یهودی میگوید: معانی رمزی نام دونالد ترامپ مفهوم مسیح را ارائه میکند. او مستقماً مرتبط به فرآیند مسیحایی است که در حال اجرا میباشد. زمانیکه او وعده کرد تا سفارت امریکا را به بیت المقدس انتقال دهد، خود را به قدرت مسیحا ملحق نمود که برایش قدرت جلو رفتن به چیزی را داد که میخواست. اگر خود را از بیت المقدس جدا کنی تباهی تعقیبت خواهد کرد. خداوند ما را به طرف (ساختن) اورشلیم (بیت المقدس) بزرگ سوق میدهد و هر کس در مقابل آن قرار بگیرد ناکام خواهد شد<4>. همچنان وزیر داخلۀ اسرائیل در مورد انتخاب دونالد ترامپ میگوید: اگر چنین معجزۀ میتواند اتفاق بی افتد (دونالد ترامپ رئیس جمهور شود)، ما قبل از قبل در زمان مسیحا رسیده ایم، بناءً ما واقعاً در عصر اضطراب تولد مسیح زندگی میکنیم<5>.

برای اینکه اسرائیل بتواند به حیث ابر قدرت دنیا عرض اندام کند، یا اینکه اسرائیل به صورت دراماتیک بزرگ شود و یا هم اینکه جهان کوچک شود. در نظم کنونی جهانی که ظاهراً نهاد های تطبیق قانون بین المللی وجود دارد و ابر قدرت های چون امریکا، روسیه و چین قدرت نمایی مینمایند، بزرگ شدن اسرائیل بسیار مشکل بنظر میرسد، بناءً اسرائیل باید کوشش به کوچک سازی جهان و از بین بردن نظم فعلی جهانی کند. انتقال قدرت از بریتانیا به امریکا دو فرآیند مهم تاریخی را همراه داشت، جنگ های جهانی و تغییر پول جهانی از پوند سترلنگ به دالر امریکایی، اما در انتقال قبلی قدرت در قالب یک نظم جهانی صورت گرفت لذا این بار امریکا بر علاوۀ اینکه جنگ بزرگ اتمی را با روس و چین برای کوچک سازی جهان راه اندازی کند، دالر امریکایی را نیز قربانی داده و طی یک بحران پولی آنرا از بین ببرد. دونالد ترامپ طوریکه معلوم میشود دنبال پالیسی اقتصادی حمایتی است که برخلاف تمام پالیسی های گذشتۀ جهانی سازی اقتصاد و دالر میباشد که توسط نهادهای تحت رهبری امریکا از قبیل صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به پیش برده میشود، و دالر امریکایی را به خطر بزرگ مواجه میسازد که اگر وی چنین سیاست را عملی کند، کمک بزرگ برای اسرائیل برای از بین بردن دالر و مقدمۀ جنگ جهانی میکند، زیرا کشور های که جنگ پولی با دالر را آغاز کرده اند روسیه و چین است و اگر دالر سقوط کند، یگانه عامل آن این دوکشور محسوب میشوند.

اما آنها پلان خویش را میسازند و الله (ج) پلان خویش را و او بهترین پلان گذاران است وبناءً قرآن مجید پلان خویش را چنین بیان میکند: و در كتاب آسمانى(تورات) به فرزندان اسرائيل خبر داديم كه قطعاً دو بار در زمين فساد خواهيد كرد و قطعاً به سركشى بسيار بزرگى برخواهيد خاست. پس آنگاه كه وعده (تحقق) نخستين آن دو فرا رسد بندگانى از خود را كه سخت نيرومندند بر شما مى‏ گماريم تا ميان خانه ‏ها (يتان براى قتل و غارت شما) به جستجو درآيند و اين تهديد تحقق‏يافتنى است.
اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده‏ ايد و اگر بدى كنيد به خود (بد نموده‏ ايد) و چون تهديد آخر فرا رسد (بيايند) تا شما را اندوهگين كنند و در معبد (تان) چنانكه بار اول داخل شدند (به زور)درآيند و بر هر چه دست‏ يافتند يكسره (آن را) نابود كنند<6>. بار اول در سالهای 587 قبل از میلاد، اردوی تحت رهبری نبوکد نصر از بابلیون، بیت المقدس را فتح کرده، شهر را سوزانده، ساکنانش را قتل عام کرده، مسجد ساخته شده توسط سلیمان (ع) را ویران ساخته و باقیماندۀ یهودیان را به بردگی در آورد. و پس از آن زمانیک آنها دوباره در بیت المقدس مسکن گزین شدند، به فساد آغاز کردند، حضرت ذکریا (ع) را در مسجد به قتل رسانیدند و به عقیده خودشان حضرت عیسی (ع) را به صلیب کشیدند و برای بار دوم اردوی تحت رهبری جنرال تیتوس (TITUS) رومی وارد بیت المقدس شده و ساکنانش را قتل عام کرده و مسجد دوم را ویران نمود. و الله (ج) به حیث یک هشدار برای بنی اسرائیل می افزاید: اميد است كه پروردگارتان شما را رحمت كند و(لى) اگر (به گناه) بازگرديد (ما نيز به كيفر شما) بازمى‏ گرديم<7>. همانطوریکه بار اول و دوم وعدۀ الله (ج) تحقق یافت، این بار نیز به سبب فساد و برتری جویی بنی اسرائیل در زمین و سرزمین مقدس، وعدۀ الله (ج) تحقق خواهد یافت و این بار مسلمانان با پرچم های حق بر اسرائیل چیره خواهند شد. پس ما بجای اینکه نا امیدی را به دلهای خویش جاه دهیم، خویشتن را ایماناً آمادۀ نبرد نهایی کنیم.

به امید اینکه دونالد ترامپ آغاز خاتمۀ دجالیان و نظام دجالی باشد.

و الله (ج) بهتر میداند!

<1>
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/US-Israel/U.S._Assistance_to_Israel1.html

<2>
http://www.wrmea.org/2005-may-june/an-updated-list-of-vetoes-cast-by-the-united-states-to-shield-israel-from-criticism-by-the-u.n.-security-council.html

<3>
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/09/israel-donald-trump-netanyahu-jerusalem#img-1

<4> http://www.breakingisraelnews.com/78288/trump-upset-victory-divinely-sent-begin-messianic-process-rabbis/#6IfyBkcwvudd4lc7.97

<5> http://www.jpost.com/Israel-News/Trumps-election-heralds-coming-of-Messiah-says-Deri-472282

<6> سوره ۱۷: الإسراء؛ آیه های 4 تا 7

<7>
سوره ۱۷: الإسراء؛ آیۀ 8

در بارۀ نویسنده

Hedayatullah Zaheb

پاسخی بگذارید